Selecteer een pagina

Algemene Voorwaarden

PRAKIJK PIGS AND DRAGONS ©

Dit gedeelte is bedoeld om je te informeren over de gang van zaken rondom je complementaire behandeling. Ik ga ervan uit dat je je kunt vinden in deze voor mij gebruikelijke wijze van werken en hoop op een prettige samenwerking met jou.

RECHTEN EN PLICHTEN
In mijn streven naar een optimale behandeling heb ik als zorgverlener en jij als patiënt een
aantal rechten en plichten. Hierop is de Wet op de Geneeskundige
behandelingsovereenkomst (WGBO) van toepassing. Enkele belangrijke bepalingen zijn:
informatieplicht, toestemmingsvereiste, recht op privacy (zie privacyreglement), recht op
inzage dossierplicht, geheimhoudingsplicht, goed hulpverlener schap. Daarnaast heb ik een aantal plichten en jij als patiënt een aantal rechten met betrekking tot ‘het verwerken van
persoonsgegevens’ hierop is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van
toepassing.

1. ALGEMENE VOORWAARDEN
1.1 De overeenkomst tussen Praktijk Pigs and Dragons en de cliënt wordt aangegaan voor
de duur van de behandeling.
1.2 Praktijk Pigs and Dragons zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren; op Praktijk Pigs and
Dragons rust een inspanningsverbintenis. Een en ander op grond van de op dat
moment bekende stand der wetenschap.
1.3 Cliënt zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor
een goede uitvoering van de behandeling, tijdig aan Praktijk Pigs and Dragons worden
medegedeeld.
1.4 Praktijk Pigs and Dragons heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten
door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt
uitdrukkelijk uitgesloten.
1.5 Indien door Praktijk Pigs and Dragons of door Praktijk Pigs and Dragons ingeschakelde
derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de cliënt of een door de cliënt aangewezen locatie, draagt de cliënt kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
1.6 Afspraken die niet kunnen worden nagekomen, dienen uiterlijk 48 uur voor de
behandeling – weekenddagen niet meegeteld – te worden afgezegd. Bij het niet
annuleren of bij annulering binnen 48 uur voor de afspraak behoudt

Praktijk Pigs and Dragons zich het recht voor de gereserveerde tijd in rekening te brengen.

2. BETALING EN INCASSOKOSTEN
2.1 Betaling dient steeds te geschieden na behandeling via een overboeking, op een door
Praktijk Pigs and Dragons aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.
Praktijk Pigs and Dragons is gerechtigd om periodiek te factureren.
2.2 Indien de cliënt in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de cliënt van rechtswege in verzuim. De cliënt is alsdan een rente verschuldigd van 1 % per
maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente
verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het
moment dat de cliënt in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig
verschuldigde bedrag.
2.3 Indien de cliënt in verzuim verkeert, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van
voldoening buiten rechte voor rekening van de cliënt. De buitengerechtelijke kosten
bedragen minimaal 15% van de hoofdsom of het restant daarvan, vermeerderd met de
wettelijke rente, met een minimum van € 25 exclusief omzetbelasting.
3.3 Indien Praktijk Pigs and Dragons echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die
redelijkerwijs noodzakelijk waren en de cliënt een zakelijke cliënt is, komen de werkelijk
gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte
gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de cliënt worden verhaald. De
cliënt is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

3. AANSPRAKELIJKHEID
3.1 Praktijk Pigs and Dragons is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook,
ontstaan doordat Praktijk Pigs and Dragons is uitgegaan van door of namens de cliënt
verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. Praktijk Pigs and Dragons is evenmin aansprakelijk als adviezen niet of onjuist worden opgevolgd.
3.2 Indien Praktijk Pigs and Dragons aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Praktijk Pigs and Dragons beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
3.3 Praktijk Pigs and Dragons is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
3.4 Praktijk Pigs and Dragons is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de kwaliteit en
samenstelling van de door haar geadviseerde supplementen en/of natuurlijke
medicijnen. De leverancier van deze supplementen, natuurlijke medicijnen, is hiervoor verantwoordelijk. Praktijk Pigs and Dragons zal zover het in haar vermogen ligt
meewerken aan de juiste afhandeling van een klacht over de geadviseerde supplementen, natuurlijke medicijnen.
3.5 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien
de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Praktijk Pigs and Dragons.

4. PRIVACY
4.1 Praktijk Pigs and Dragons zal alle informatie betreffende de cliënt die zij verkrijgt bij de
uitvoering van de behandeling vertrouwelijk behandelen en deze informatie niet aan
derden ter hand stellen, behoudens voor zover Praktijk Pigs and Dragons daartoe
verplicht is of toestemming heeft verkregen.

5. BEËINDIGING OVEREENKOMST
5.1 Tenzij anders is bepaald, wordt de overeenkomst aangegaan voor de duur van de behandeling.
5.2 Ieder der partijen is, onverminderd het recht op vergoeding van kosten, schade en
rente, gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke
ingang bij aangetekende brief te ontbinden indien;
– de wederpartij één of meer van haar verplichtingen niet is nagekomen en nalatig is
aan haar verplichtingen te voldoen binnen een aan haar bij aangetekende brief voor
nakoming gestelde termijn, tenzij de tekortkoming(en) van dusdanige geringe
betekenis is (zijn) dat deze in redelijkheid geen ontbinding recht- vaardigen.
– voor de wederpartij faillissement of surseance van betaling wordt aangevraagd of
verleend, dan wel maatregelen worden getroffen
5.3 Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Praktijk Pigs and Dragons,
zal Praktijk Pigs and Dragons in overleg met de cliënt zorg dragen voor overdracht van
nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de cliënt
toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Praktijk Pigs and
Dragons extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de cliënt in rekening
gebracht. De cliënt is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te
voldoen, tenzij Praktijk Pigs and Dragons anders aangeeft.

6. VRIJWARING
6.1 De cliënt vrijwaart Praktijk Pigs and Dragons voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Praktijk Pigs and Dragons toerekenbaar is. Indien Praktijk
Pigs and Dragons uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de
cliënt gehouden Praktijk Pigs and Dragons zowel buiten als in rechte bij te staan en
onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht
de cliënt in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Praktijk
Pigs and Dragons, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle
kosten en schade aan de zijde van Praktijk Pigs and Dragons en derden daardoor
ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de cliënt.

7. KLACHTEN
7.1 Orthomoleculair therapeut Joanne van Heumen (Praktijk Pigs and Dragons) is
aangesloten bij de Klachtencommissie Alternatieve Behandelwijzen. Heeft u klachten
over de behandeling dan is het goed om dat kenbaar te maken. Levert een persoonlijk
gesprek of bemiddeling niet het gewenste resultaat op dan kunt u gebruikmaken van
een klachtprocedure. U kunt de Klachtencommissie hiervoor inschakelen.

 

Een PDF versie van onze algemene voorwaarden kunt u via de knop downloaden: